Select Page

مسائل مرتبط با رابطه و صمیمیت

متن انگیزشی

 

ممکن است شما در رابطه ای مسموم یا اعتیاد آور باشید و مورد سوء استفاده قرار گرفته باشید. یا اخیراً از چنین رابطه ای بیرون آمده باشید یا به شما خیانت شده باشد.
با چنین احوالی معمولاً انسان ها احساس غم، خشم، ترس، اضطراب، رها شدگی و عدم امنیت می کنند. در زندگی گیج می شوند و احساس نارضایتی دارند. اینجاست که مشاوره به شما کمک می کند ارتباط را تحلیل و علل خطاهای رخ داده را ریشه یابی کنید همچنین از وقایع گذشته درس بگیرید. رابطه به مثابه ی آینه ای است که زوایای پنهان وجودی ما را نشان می دهد. تجربه مشاوره به ترمیم زخم های گذشته و ساخت رابطه ای لذت بخش در آینده کمک خواهد کرد. بسیار اتفاق می افتد که ما اشتباه های خود را تکرار می کنیم. لذا بهره مندی از مشاوره به دنبال اشتباهات گذشته امری ضروری به نظر می رسد.

تعریف رابطه و صمیمیت


روابط صمیمانه یک نیاز روانشناختی مهم است. صمیمیت عبارت است از رابطه نزدیک، خودمانی و معمولا محبت‌آمیز یا رابطه ای عاشقانه و شخصی با محبوبتان که مستلزم داشتن اطلاعات بسیار جزیی تا شناخت عمیق وی است. این مفهوم می‌تواند از بحث در مورد جزییات زندگی تا افشای خصوصی‌ترین احساسات را که کسی به راحتی در موردش سخن نمی‌گوید، در برگیرد. صمیمیت توانایی برقراری ارتباط با دیگری و بیان عواطف است و نیاز هر انسانی است که در رابطه با فرد نزدیک زندگیش و محبوبش آن را تجربه کند.

 

اجزاء تشکیل دهنده ی صمیمیت


 • صمیمت عاطفی:‌ سهیم شدن در احساسات مختلف (خشم، گناه، شرم، شادی و …)‌ طرف مقابلمان.
 • صمیمیت روانشناختی:‌ در میان گذاشتن تعارضاتی که در روابط با آن درگیر هستید. در سایه ی روابط صمیمانه امن می‌توانید بدون ترس از ارزیابی، قضاوت، شرمساری، تمسخر، اهانت، خوار شدن یا تنبیه شدن به خودافشایی بپردازید.
 • صمیمیت عقلانی: در میان گذاشتن عقاید و افکار در سایه ی احترام متقابل.
 • صمیمیت جنسی: نیاز به برقرار کردن رابطه، در میان گذاشتن و بیان افکار، احساسات، تمایلات و خیال پردازی‌های جنسی با محبوب. هدف از این نوع صمیمیت، برانگیختگی ارضای متقابل تمایلات جنسی است.
 • صمیمیت جسمی (غیر جنسی):‌ یک لمس ساده و در آغوش گرفتن تا رقصیدن و قدم زدن شانه به شانه در حوزه ی روابط صمیمانه جسمی قرار می گیرد.
 • صمیمیت معنوی:‌ در میان گذاشتن افکار مذهبی و معنویت با یکدیگر.
 • صمیمیت زیبایی‌ شناختی: نیاز و تمایل به در میان گذاشتن احساسات، افکار، ادراک، باورها و تجاربی دارد که فرد آن‌ها را به دلیل زیبایی‌شان دوست دارد و از نظر شخصی احساساتی عمیق، شگفت‌انگیز و الهام‌آور به ‌دنبال دارد. در سایه ی روابط صمیمانه آن را با طرف مقابلش در میان می گذارد.
 • صمیمیت اجتماعی: لذت بردن از انجام فعالیت ها و تجربه های لذت بخش مشترک با یکدیگر.
 • صمیمیت زمانی: لذت بردن از سپری نمودن زمان با محبوبمان.
  در نهایت خاطرنشان می گردد رفتارهای دلبستگی، یک مؤلفه مهم رفتاری مورد نیاز برای زندگی انسان بوده، و تجارب اولیه زندگی نقش تعیین کننده‌ای در بروز و سازمان‌دهی رفتارهای مبتنی بر امنیت و روابط صمیمانه دارند.

مسائل مرتبط با رابطه و صمیمیت

متن انگیزشی

 

ممکن است شما در رابطه ای مسموم یا اعتیاد آور باشید و مورد سوء استفاده قرار گرفته باشید. یا اخیراً از چنین رابطه ای بیرون آمده باشید یا به شما خیانت شده باشد.
با چنین احوالی معمولاً انسان ها احساس غم، خشم، ترس، اضطراب، رها شدگی و عدم امنیت می کنند. در زندگی گیج می شوند و احساس نارضایتی دارند. اینجاست که مشاوره به شما کمک می کند ارتباط را تحلیل و علل خطاهای رخ داده را ریشه یابی کنید همچنین از وقایع گذشته درس بگیرید. رابطه به مثابه ی آینه ای است که زوایای پنهان وجودی ما را نشان می دهد. تجربه مشاوره به ترمیم زخم های گذشته و ساخت رابطه ای لذت بخش در آینده کمک خواهد کرد. بسیار اتفاق می افتد که ما اشتباه های خود را تکرار می کنیم. لذا بهره مندی از مشاوره به دنبال اشتباهات گذشته امری ضروری به نظر می رسد.

تعریف رابطه و صمیمیت


روابط صمیمانه یک نیاز روانشناختی مهم است. صمیمیت عبارت است از رابطه نزدیک، خودمانی و معمولا محبت‌آمیز یا رابطه ای عاشقانه و شخصی با محبوبتان که مستلزم داشتن اطلاعات بسیار جزیی تا شناخت عمیق وی است. این مفهوم می‌تواند از بحث در مورد جزییات زندگی تا افشای خصوصی‌ترین احساسات را که کسی به راحتی در موردش سخن نمی‌گوید، در برگیرد. صمیمیت توانایی برقراری ارتباط با دیگری و بیان عواطف است و نیاز هر انسانی است که در رابطه با فرد نزدیک زندگیش و محبوبش آن را تجربه کند.

 

اجزاء تشکیل دهنده ی صمیمیت


 • صمیمت عاطفی:‌ سهیم شدن در احساسات مختلف (خشم، گناه، شرم، شادی و …)‌ طرف مقابلمان.
 • صمیمیت روانشناختی:‌ در میان گذاشتن تعارضاتی که در روابط با آن درگیر هستید. در سایه ی روابط صمیمانه امن می‌توانید بدون ترس از ارزیابی، قضاوت، شرمساری، تمسخر، اهانت، خوار شدن یا تنبیه شدن به خودافشایی بپردازید.
 • صمیمیت عقلانی: در میان گذاشتن عقاید و افکار در سایه ی احترام متقابل.
 • صمیمیت جنسی: نیاز به برقرار کردن رابطه، در میان گذاشتن و بیان افکار، احساسات، تمایلات و خیال پردازی‌های جنسی با محبوب. هدف از این نوع صمیمیت، برانگیختگی ارضای متقابل تمایلات جنسی است.
 • صمیمیت جسمی (غیر جنسی):‌ یک لمس ساده و در آغوش گرفتن تا رقصیدن و قدم زدن شانه به شانه در حوزه ی روابط صمیمانه جسمی قرار می گیرد.
 • صمیمیت معنوی:‌ در میان گذاشتن افکار مذهبی و معنویت با یکدیگر.
 • صمیمیت زیبایی‌ شناختی: نیاز و تمایل به در میان گذاشتن احساسات، افکار، ادراک، باورها و تجاربی دارد که فرد آن‌ها را به دلیل زیبایی‌شان دوست دارد و از نظر شخصی احساساتی عمیق، شگفت‌انگیز و الهام‌آور به ‌دنبال دارد. در سایه ی روابط صمیمانه آن را با طرف مقابلش در میان می گذارد.
 • صمیمیت اجتماعی: لذت بردن از انجام فعالیت ها و تجربه های لذت بخش مشترک با یکدیگر.
 • صمیمیت زمانی: لذت بردن از سپری نمودن زمان با محبوبمان.
  در نهایت خاطرنشان می گردد رفتارهای دلبستگی، یک مؤلفه مهم رفتاری مورد نیاز برای زندگی انسان بوده، و تجارب اولیه زندگی نقش تعیین کننده‌ای در بروز و سازمان‌دهی رفتارهای مبتنی بر امنیت و روابط صمیمانه دارند.

بیایید یکدیگر را بهتر بشناسیم.

 

بیایید یکدیگر را بهتر بشناسیم.