Select Page

خود آگاهی

متن انگیزشی

 

در دنیایی که رانندگی نیاز به دوره های تئوری و عملی و آزمون دارد چطور تفکر، حل مسئله، رابطه، همسرگزینی، ازدواج، فرزند پروری و… خدادادی در وجود همه ما نهادینه است. هر کاری و به هر روشی که هرفردی انجام می دهد بهترین در نظر گرفته می شود. صدالبته در حال پرداخت تاوان بسیاری از اشتباهات خود هستیم.
واقعیت این است که پیچیدگی های زندگی در صده های اخیر بسیار زیاد شده و تعامل ها سخت و سخت شده است. در گذشته بلوغ جسمی، جنسی و اجتماعی تقریبا در یک زمان اتفاق می افتاد ولی امروزه بلوغ اجتماعی شاید حتی بیشتر از یک دهه دیرتر از بلوغ جسمی و جنسی روی دهد. پیدا کردن شغل و شناسانده شدن در جامعه به عنوان سلولی مستقل سال ها زمان می برد. در این میان کیفیت ارتباتاطات و حل تعارضات و مشکلات تابع مهارت های زندگی است.

چرا مهارت های زندگی؟

 

برای اینکه این مهارت ها به ما کمک می کنند.
آگاهی بهتر و عمیق تری از افکار و احساساتمان داشته باشیم.
ارتباطات بیشتر و با کیفیت تری بسازیم.
شیوه تعامل خود را بهبود بخشیم.
استرس ها رابهتر کنترل کنیم.
اثر بخشی روابطمان را افزایش دهیم.
در کار و حرفه ارتقاء پیدا کنیم.
اعتماد به نفس و حرمت نفس بهتری داشته باشیم.
بیشتر احساس خوشبختی کنیم.
چنانچه طالب زندگی راحت تر و با کیفیت تری برای خود و خانواده تان هستید با دکتر افشاری تماس بگیرید. مشاوره فقط برای درمان مشکلات نیست. بهبود کیفیت زندگی نیز در مشاوره روی می دهد.

انواع مهارت های زندگی شامل ۱۰ مهارت اصلی و اساسی زندگی است که عبارتند از:
خودآگاهی
همدلی
ارتباط
روابط بین فرد
تصمیم گیری
حل مساله
تفکر خلاق
تفکر انتقادی
مقابله با هیجانات
مقابله با استرس

تعریف خودآگاهی


خودآگاهی، توانایی شناخت و آگاهی از خصوصیات، نقاط ضعف و قدرت، خواسته ها، ترس و انزجار است. خودآگاهی به فرد کمک می کند تا دریابد تحت استرس قرار دارد یا نه و این معمولا پیش شرط ضروری روابط اجتماعی و روابط بین فردی مؤثر و همدلانه است.

 

اجزاء خودآگاهی

 • آگاهی از نقاط قوت.
 • آگاهی از نقاط ضعف.
 • تصویر خود واقع بینانه.
 • آگاهی از حقوق و مسئولیت ها.
 • توضیح ارزش ها.
 • انگیزش برای شناخت.

متن انگیزشی

 

در دنیایی که رانندگی نیاز به دوره های تئوری و عملی و آزمون دارد چطور تفکر، حل مسئله، رابطه، همسرگزینی، ازدواج، فرزند پروری و… خدادادی در وجود همه ما نهادینه است. هر کاری و به هر روشی که هرفردی انجام می دهد بهترین در نظر گرفته می شود. صدالبته در حال پرداخت تاوان بسیاری از اشتباهات خود هستیم.
واقعیت این است که پیچیدگی های زندگی در صده های اخیر بسیار زیاد شده و تعامل ها سخت و سخت شده است. در گذشته بلوغ جسمی، جنسی و اجتماعی تقریبا در یک زمان اتفاق می افتاد ولی امروزه بلوغ اجتماعی شاید حتی بیشتر از یک دهه دیرتر از بلوغ جسمی و جنسی روی دهد. پیدا کردن شغل و شناسانده شدن در جامعه به عنوان سلولی مستقل سال ها زمان می برد. در این میان کیفیت ارتباتاطات و حل تعارضات و مشکلات تابع مهارت های زندگی است.

چرا مهارت های زندگی؟

 

برای اینکه این مهارت ها به ما کمک می کنند.
آگاهی بهتر و عمیق تری از افکار و احساساتمان داشته باشیم.
ارتباطات بیشتر و با کیفیت تری بسازیم.
شیوه تعامل خود را بهبود بخشیم.
استرس ها رابهتر کنترل کنیم.
اثر بخشی روابطمان را افزایش دهیم.
در کار و حرفه ارتقاء پیدا کنیم.
اعتماد به نفس و حرمت نفس بهتری داشته باشیم.
بیشتر احساس خوشبختی کنیم.
چنانچه طالب زندگی راحت تر و با کیفیت تری برای خود و خانواده تان هستید با دکتر افشاری تماس بگیرید. مشاوره فقط برای درمان مشکلات نیست. بهبود کیفیت زندگی نیز در مشاوره روی می دهد.

انواع مهارت های زندگی شامل ۱۰ مهارت اصلی و اساسی زندگی است که عبارتند از:
خودآگاهی
همدلی
ارتباط
روابط بین فرد
تصمیم گیری
حل مساله
تفکر خلاق
تفکر انتقادی
مقابله با هیجانات
مقابله با استرس

تعریف مقابله با استرس


این توانایی شامل شناخت استرس های مختلف زندگی و تأثیر آن ها بر فرد است. شناسایی منابع استرس و نحوه تأثیر آن بر انسان، فرد را قادر می سازد تا با اعمال و موضع گیری های خود فشار و استرس را کاهش دهد.


اجزاء مقابله با استرس

 • مقابله با موقعیت هایی که قابل تغییر نیستند.
 • استراتژی های مقابله ای برای موقعیت های دشوار ( فقدان، طرد و انتقاد).
 • مقابله با مشکلات بدون توسل به سوء مصرف مواد.
 • آرام ماندن در شرایط فشار.
 • تنظیم وقت

مدیریت استرس

مدیریت استرس

متن انگیزشی

 

در دنیایی که رانندگی نیاز به دوره های تئوری و عملی و آزمون دارد چطور تفکر، حل مسئله، رابطه، همسرگزینی، ازدواج، فرزند پروری و… خدادادی در وجود همه ما نهادینه است. هر کاری و به هر روشی که هرفردی انجام می دهد بهترین در نظر گرفته می شود. صدالبته در حال پرداخت تاوان بسیاری از اشتباهات خود هستیم.
واقعیت این است که پیچیدگی های زندگی در صده های اخیر بسیار زیاد شده و تعامل ها سخت و سخت شده است. در گذشته بلوغ جسمی، جنسی و اجتماعی تقریبا در یک زمان اتفاق می افتاد ولی امروزه بلوغ اجتماعی شاید حتی بیشتر از یک دهه دیرتر از بلوغ جسمی و جنسی روی دهد. پیدا کردن شغل و شناسانده شدن در جامعه به عنوان سلولی مستقل سال ها زمان می برد. در این میان کیفیت ارتباتاطات و حل تعارضات و مشکلات تابع مهارت های زندگی است.

چرا مهارت های زندگی؟

 

برای اینکه این مهارت ها به ما کمک می کنند.
آگاهی بهتر و عمیق تری از افکار و احساساتمان داشته باشیم.
ارتباطات بیشتر و با کیفیت تری بسازیم.
شیوه تعامل خود را بهبود بخشیم.
استرس ها رابهتر کنترل کنیم.
اثر بخشی روابطمان را افزایش دهیم.
در کار و حرفه ارتقاء پیدا کنیم.
اعتماد به نفس و حرمت نفس بهتری داشته باشیم.
بیشتر احساس خوشبختی کنیم.
چنانچه طالب زندگی راحت تر و با کیفیت تری برای خود و خانواده تان هستید با دکتر افشاری تماس بگیرید. مشاوره فقط برای درمان مشکلات نیست. بهبود کیفیت زندگی نیز در مشاوره روی می دهد.

انواع مهارت های زندگی شامل ۱۰ مهارت اصلی و اساسی زندگی است که عبارتند از:
خودآگاهی
همدلی
ارتباط
روابط بین فرد
تصمیم گیری
حل مساله
تفکر خلاق
تفکر انتقادی
مقابله با هیجانات
مقابله با استرس

تعریف مقابله با استرس


این توانایی شامل شناخت استرس های مختلف زندگی و تأثیر آن ها بر فرد است. شناسایی منابع استرس و نحوه تأثیر آن بر انسان، فرد را قادر می سازد تا با اعمال و موضع گیری های خود فشار و استرس را کاهش دهد.


اجزاء مقابله با استرس

 • مقابله با موقعیت هایی که قابل تغییر نیستند.
 • استراتژی های مقابله ای برای موقعیت های دشوار ( فقدان، طرد و انتقاد).
 • مقابله با مشکلات بدون توسل به سوء مصرف مواد.
 • آرام ماندن در شرایط فشار.
 • تنظیم وقت

مدیریت خشم

متن انگیزشی

 

در دنیایی که رانندگی نیاز به دوره های تئوری و عملی و آزمون دارد چطور تفکر، حل مسئله، رابطه، همسرگزینی، ازدواج، فرزند پروری و… خدادادی در وجود همه ما نهادینه است. هر کاری و به هر روشی که هرفردی انجام می دهد بهترین در نظر گرفته می شود. صدالبته در حال پرداخت تاوان بسیاری از اشتباهات خود هستیم.
واقعیت این است که پیچیدگی های زندگی در صده های اخیر بسیار زیاد شده و تعامل ها سخت و سخت شده است. در گذشته بلوغ جسمی، جنسی و اجتماعی تقریبا در یک زمان اتفاق می افتاد ولی امروزه بلوغ اجتماعی شاید حتی بیشتر از یک دهه دیرتر از بلوغ جسمی و جنسی روی دهد. پیدا کردن شغل و شناسانده شدن در جامعه به عنوان سلولی مستقل سال ها زمان می برد. در این میان کیفیت ارتباتاطات و حل تعارضات و مشکلات تابع مهارت های زندگی است.

چرا مهارت های زندگی؟

 

برای اینکه این مهارت ها به ما کمک می کنند.
آگاهی بهتر و عمیق تری از افکار و احساساتمان داشته باشیم.
ارتباطات بیشتر و با کیفیت تری بسازیم.
شیوه تعامل خود را بهبود بخشیم.
استرس ها رابهتر کنترل کنیم.
اثر بخشی روابطمان را افزایش دهیم.
در کار و حرفه ارتقاء پیدا کنیم.
اعتماد به نفس و حرمت نفس بهتری داشته باشیم.
بیشتر احساس خوشبختی کنیم.
چنانچه طالب زندگی راحت تر و با کیفیت تری برای خود و خانواده تان هستید با دکتر افشاری تماس بگیرید. مشاوره فقط برای درمان مشکلات نیست. بهبود کیفیت زندگی نیز در مشاوره روی می دهد.

انواع مهارت های زندگی شامل ۱۰ مهارت اصلی و اساسی زندگی است که عبارتند از:
خودآگاهی
همدلی
ارتباط
روابط بین فرد
تصمیم گیری
حل مساله
تفکر خلاق
تفکر انتقادی
مقابله با هیجانات
مقابله با استرس

تعریف مقابله با هیجانات


این توانایی فرد را قادر می سازد تا هیجان ها را در خود و دیگران تشخیص دهد، نحوه تأثیر هیجان ها بر رفتار را بداند و بتواند واکنش مناسبی به هیجان های مختلف نشان دهد. اگر با حالات هیجانی، مثل غم و خشم یا اضطراب، درست برخورد نشود این هیجان تأثیر منفی بر سلامت جسمی و روانی خواهد گذاشت.

 

اجزاء مقابله با هیجانات

 • شناخت هیجان های خود و دیگران.
 • ارتباط هیجان ها با احساسات، تفکر و رفتار.
 • مقابله با ناکامی، خشم، بی حوصلگی، ترس و اضطراب.
 • مقابله با هیجان های شدید دیگران.

متن انگیزشی

 

در دنیایی که رانندگی نیاز به دوره های تئوری و عملی و آزمون دارد چطور تفکر، حل مسئله، رابطه، همسرگزینی، ازدواج، فرزند پروری و… خدادادی در وجود همه ما نهادینه است. هر کاری و به هر روشی که هرفردی انجام می دهد بهترین در نظر گرفته می شود. صدالبته در حال پرداخت تاوان بسیاری از اشتباهات خود هستیم.
واقعیت این است که پیچیدگی های زندگی در صده های اخیر بسیار زیاد شده و تعامل ها سخت و سخت شده است. در گذشته بلوغ جسمی، جنسی و اجتماعی تقریبا در یک زمان اتفاق می افتاد ولی امروزه بلوغ اجتماعی شاید حتی بیشتر از یک دهه دیرتر از بلوغ جسمی و جنسی روی دهد. پیدا کردن شغل و شناسانده شدن در جامعه به عنوان سلولی مستقل سال ها زمان می برد. در این میان کیفیت ارتباتاطات و حل تعارضات و مشکلات تابع مهارت های زندگی است.

چرا مهارت های زندگی؟

 

برای اینکه این مهارت ها به ما کمک می کنند.
آگاهی بهتر و عمیق تری از افکار و احساساتمان داشته باشیم.
ارتباطات بیشتر و با کیفیت تری بسازیم.
شیوه تعامل خود را بهبود بخشیم.
استرس ها رابهتر کنترل کنیم.
اثر بخشی روابطمان را افزایش دهیم.
در کار و حرفه ارتقاء پیدا کنیم.
اعتماد به نفس و حرمت نفس بهتری داشته باشیم.
بیشتر احساس خوشبختی کنیم.
چنانچه طالب زندگی راحت تر و با کیفیت تری برای خود و خانواده تان هستید با دکتر افشاری تماس بگیرید. مشاوره فقط برای درمان مشکلات نیست. بهبود کیفیت زندگی نیز در مشاوره روی می دهد.

انواع مهارت های زندگی شامل ۱۰ مهارت اصلی و اساسی زندگی است که عبارتند از:
خودآگاهی
همدلی
ارتباط
روابط بین فرد
تصمیم گیری
حل مساله
تفکر خلاق
تفکر انتقادی
مقابله با هیجانات
مقابله با استرس

تعریف تصمیم گیری


این توانایی فرد را قادر می سازد تا به طور مؤثرتری مسائل زندگی را حل نماید. مسائل مهم زندگی چنانچه حل نشده باقی بمانند، استرس روانی ایجاد می کنند که به فشار جسمی و بیماری های روان تنی نیز منجر می شود.

 

اجزاء تصمیم گیری

 • تشخیص مشکلات علل و ارزیابی دقیق.
 • تقسیم مشکل به اجزای کوچکتر.
 • درخواست کمک.
 • مصالحه (برای حل تعارض).
 • آشنایی با مراکزی برای حل مشکلات.
 • تشخیص راه حل های مشترک.

تصمیم گیری

تصمیم گیری

متن انگیزشی

 

در دنیایی که رانندگی نیاز به دوره های تئوری و عملی و آزمون دارد چطور تفکر، حل مسئله، رابطه، همسرگزینی، ازدواج، فرزند پروری و… خدادادی در وجود همه ما نهادینه است. هر کاری و به هر روشی که هرفردی انجام می دهد بهترین در نظر گرفته می شود. صدالبته در حال پرداخت تاوان بسیاری از اشتباهات خود هستیم.
واقعیت این است که پیچیدگی های زندگی در صده های اخیر بسیار زیاد شده و تعامل ها سخت و سخت شده است. در گذشته بلوغ جسمی، جنسی و اجتماعی تقریبا در یک زمان اتفاق می افتاد ولی امروزه بلوغ اجتماعی شاید حتی بیشتر از یک دهه دیرتر از بلوغ جسمی و جنسی روی دهد. پیدا کردن شغل و شناسانده شدن در جامعه به عنوان سلولی مستقل سال ها زمان می برد. در این میان کیفیت ارتباتاطات و حل تعارضات و مشکلات تابع مهارت های زندگی است.

چرا مهارت های زندگی؟

 

برای اینکه این مهارت ها به ما کمک می کنند.
آگاهی بهتر و عمیق تری از افکار و احساساتمان داشته باشیم.
ارتباطات بیشتر و با کیفیت تری بسازیم.
شیوه تعامل خود را بهبود بخشیم.
استرس ها رابهتر کنترل کنیم.
اثر بخشی روابطمان را افزایش دهیم.
در کار و حرفه ارتقاء پیدا کنیم.
اعتماد به نفس و حرمت نفس بهتری داشته باشیم.
بیشتر احساس خوشبختی کنیم.
چنانچه طالب زندگی راحت تر و با کیفیت تری برای خود و خانواده تان هستید با دکتر افشاری تماس بگیرید. مشاوره فقط برای درمان مشکلات نیست. بهبود کیفیت زندگی نیز در مشاوره روی می دهد.

انواع مهارت های زندگی شامل ۱۰ مهارت اصلی و اساسی زندگی است که عبارتند از:
خودآگاهی
همدلی
ارتباط
روابط بین فرد
تصمیم گیری
حل مساله
تفکر خلاق
تفکر انتقادی
مقابله با هیجانات
مقابله با استرس

تعریف تصمیم گیری


این توانایی فرد را قادر می سازد تا به طور مؤثرتری مسائل زندگی را حل نماید. مسائل مهم زندگی چنانچه حل نشده باقی بمانند، استرس روانی ایجاد می کنند که به فشار جسمی و بیماری های روان تنی نیز منجر می شود.

 

اجزاء تصمیم گیری

 • تشخیص مشکلات علل و ارزیابی دقیق.
 • تقسیم مشکل به اجزای کوچکتر.
 • درخواست کمک.
 • مصالحه (برای حل تعارض).
 • آشنایی با مراکزی برای حل مشکلات.
 • تشخیص راه حل های مشترک.

تفکر خلاق

متن انگیزشی

 

در دنیایی که رانندگی نیاز به دوره های تئوری و عملی و آزمون دارد چطور تفکر، حل مسئله، رابطه، همسرگزینی، ازدواج، فرزند پروری و… خدادادی در وجود همه ما نهادینه است. هر کاری و به هر روشی که هرفردی انجام می دهد بهترین در نظر گرفته می شود. صدالبته در حال پرداخت تاوان بسیاری از اشتباهات خود هستیم.
واقعیت این است که پیچیدگی های زندگی در صده های اخیر بسیار زیاد شده و تعامل ها سخت و سخت شده است. در گذشته بلوغ جسمی، جنسی و اجتماعی تقریبا در یک زمان اتفاق می افتاد ولی امروزه بلوغ اجتماعی شاید حتی بیشتر از یک دهه دیرتر از بلوغ جسمی و جنسی روی دهد. پیدا کردن شغل و شناسانده شدن در جامعه به عنوان سلولی مستقل سال ها زمان می برد. در این میان کیفیت ارتباتاطات و حل تعارضات و مشکلات تابع مهارت های زندگی است.

چرا مهارت های زندگی؟

 

برای اینکه این مهارت ها به ما کمک می کنند.
آگاهی بهتر و عمیق تری از افکار و احساساتمان داشته باشیم.
ارتباطات بیشتر و با کیفیت تری بسازیم.
شیوه تعامل خود را بهبود بخشیم.
استرس ها رابهتر کنترل کنیم.
اثر بخشی روابطمان را افزایش دهیم.
در کار و حرفه ارتقاء پیدا کنیم.
اعتماد به نفس و حرمت نفس بهتری داشته باشیم.
بیشتر احساس خوشبختی کنیم.
چنانچه طالب زندگی راحت تر و با کیفیت تری برای خود و خانواده تان هستید با دکتر افشاری تماس بگیرید. مشاوره فقط برای درمان مشکلات نیست. بهبود کیفیت زندگی نیز در مشاوره روی می دهد.

انواع مهارت های زندگی شامل ۱۰ مهارت اصلی و اساسی زندگی است که عبارتند از:
خودآگاهی
همدلی
ارتباط
روابط بین فرد
تصمیم گیری
حل مساله
تفکر خلاق
تفکر انتقادی
مقابله با هیجانات
مقابله با استرس

تعریف تفکر خلاق


این نوع تفکر هم به مسأله و هم به تصمیم گیری های مناسب کمک می کند. با استفاده از این نوع تفکر، راه حل های مختلف مسأله و پیامدهای هر یک از آنها بررسی می شوند. این مهارت، فرد را قادر می سازد تا حتی زمانی که مشکلی وجود ندارد و تصمیم گیری خاصی مطرح نیست، با سازگاری و انعطاف بیشتر به زندگی روزمره بپردازد.

 

اجزاء تفکر خلاق


 •  تفکر مثبت
 • یادگیری فعال (جستجوی اطلاعات جدید)
 • خود ابرازی
 • تشخیص حق انتخاب های دیگر (برای تصمیم گیری)
 • تشخیص راه حل های جدید برای مشکلات

متن انگیزشی

 

در دنیایی که رانندگی نیاز به دوره های تئوری و عملی و آزمون دارد چطور تفکر، حل مسئله، رابطه، همسرگزینی، ازدواج، فرزند پروری و… خدادادی در وجود همه ما نهادینه است. هر کاری و به هر روشی که هرفردی انجام می دهد بهترین در نظر گرفته می شود. صدالبته در حال پرداخت تاوان بسیاری از اشتباهات خود هستیم.
واقعیت این است که پیچیدگی های زندگی در صده های اخیر بسیار زیاد شده و تعامل ها سخت و سخت شده است. در گذشته بلوغ جسمی، جنسی و اجتماعی تقریبا در یک زمان اتفاق می افتاد ولی امروزه بلوغ اجتماعی شاید حتی بیشتر از یک دهه دیرتر از بلوغ جسمی و جنسی روی دهد. پیدا کردن شغل و شناسانده شدن در جامعه به عنوان سلولی مستقل سال ها زمان می برد. در این میان کیفیت ارتباتاطات و حل تعارضات و مشکلات تابع مهارت های زندگی است.

چرا مهارت های زندگی؟

 

برای اینکه این مهارت ها به ما کمک می کنند.
آگاهی بهتر و عمیق تری از افکار و احساساتمان داشته باشیم.
ارتباطات بیشتر و با کیفیت تری بسازیم.
شیوه تعامل خود را بهبود بخشیم.
استرس ها رابهتر کنترل کنیم.
اثر بخشی روابطمان را افزایش دهیم.
در کار و حرفه ارتقاء پیدا کنیم.
اعتماد به نفس و حرمت نفس بهتری داشته باشیم.
بیشتر احساس خوشبختی کنیم.
چنانچه طالب زندگی راحت تر و با کیفیت تری برای خود و خانواده تان هستید با دکتر افشاری تماس بگیرید. مشاوره فقط برای درمان مشکلات نیست. بهبود کیفیت زندگی نیز در مشاوره روی می دهد.

انواع مهارت های زندگی شامل ۱۰ مهارت اصلی و اساسی زندگی است که عبارتند از:
خودآگاهی
همدلی
ارتباط
روابط بین فرد
تصمیم گیری
حل مساله
تفکر خلاق
تفکر انتقادی
مقابله با هیجانات
مقابله با استرس

تعریف تفکر نقاد


تفکر انتقادی توانایی تحلیل اطلاعات و تجارب است. آموزش این مهارت نوجوانان را قادر می سازد تا در برخورد با ضد ارزش ها، فشار گروه های همسال و رسانه های گروهی مقاومت کنند و از آسیب های ناشی از آن در امان بمانند.

 

اجزاء تفکر انتقادی

 • ادراک تأثیرات اجتماعی و فرهنگی بر ارزش ها، نگرش ها و رفتار.
 • آگاهی از نابرابری، پیشداوری ها و بی عدالتی ها.
 • واقف شدن به این مسئله که دیگران همیشه درست نمی گویند.
 • آگاهی از نقش یک شهروند مسئول.

تفکر نقاد

تفکر نقاد

متن انگیزشی

 

در دنیایی که رانندگی نیاز به دوره های تئوری و عملی و آزمون دارد چطور تفکر، حل مسئله، رابطه، همسرگزینی، ازدواج، فرزند پروری و… خدادادی در وجود همه ما نهادینه است. هر کاری و به هر روشی که هرفردی انجام می دهد بهترین در نظر گرفته می شود. صدالبته در حال پرداخت تاوان بسیاری از اشتباهات خود هستیم.
واقعیت این است که پیچیدگی های زندگی در صده های اخیر بسیار زیاد شده و تعامل ها سخت و سخت شده است. در گذشته بلوغ جسمی، جنسی و اجتماعی تقریبا در یک زمان اتفاق می افتاد ولی امروزه بلوغ اجتماعی شاید حتی بیشتر از یک دهه دیرتر از بلوغ جسمی و جنسی روی دهد. پیدا کردن شغل و شناسانده شدن در جامعه به عنوان سلولی مستقل سال ها زمان می برد. در این میان کیفیت ارتباتاطات و حل تعارضات و مشکلات تابع مهارت های زندگی است.

چرا مهارت های زندگی؟

 

برای اینکه این مهارت ها به ما کمک می کنند.
آگاهی بهتر و عمیق تری از افکار و احساساتمان داشته باشیم.
ارتباطات بیشتر و با کیفیت تری بسازیم.
شیوه تعامل خود را بهبود بخشیم.
استرس ها رابهتر کنترل کنیم.
اثر بخشی روابطمان را افزایش دهیم.
در کار و حرفه ارتقاء پیدا کنیم.
اعتماد به نفس و حرمت نفس بهتری داشته باشیم.
بیشتر احساس خوشبختی کنیم.
چنانچه طالب زندگی راحت تر و با کیفیت تری برای خود و خانواده تان هستید با دکتر افشاری تماس بگیرید. مشاوره فقط برای درمان مشکلات نیست. بهبود کیفیت زندگی نیز در مشاوره روی می دهد.

انواع مهارت های زندگی شامل ۱۰ مهارت اصلی و اساسی زندگی است که عبارتند از:
خودآگاهی
همدلی
ارتباط
روابط بین فرد
تصمیم گیری
حل مساله
تفکر خلاق
تفکر انتقادی
مقابله با هیجانات
مقابله با استرس

تعریف تفکر نقاد


تفکر انتقادی توانایی تحلیل اطلاعات و تجارب است. آموزش این مهارت نوجوانان را قادر می سازد تا در برخورد با ضد ارزش ها، فشار گروه های همسال و رسانه های گروهی مقاومت کنند و از آسیب های ناشی از آن در امان بمانند.

 

اجزاء تفکر انتقادی

 • ادراک تأثیرات اجتماعی و فرهنگی بر ارزش ها، نگرش ها و رفتار.
 • آگاهی از نابرابری، پیشداوری ها و بی عدالتی ها.
 • واقف شدن به این مسئله که دیگران همیشه درست نمی گویند.
 • آگاهی از نقش یک شهروند مسئول.

حل مسئله

متن انگیزشی

 

در دنیایی که رانندگی نیاز به دوره های تئوری و عملی و آزمون دارد چطور تفکر، حل مسئله، رابطه، همسرگزینی، ازدواج، فرزند پروری و… خدادادی در وجود همه ما نهادینه است. هر کاری و به هر روشی که هرفردی انجام می دهد بهترین در نظر گرفته می شود. صدالبته در حال پرداخت تاوان بسیاری از اشتباهات خود هستیم.
واقعیت این است که پیچیدگی های زندگی در صده های اخیر بسیار زیاد شده و تعامل ها سخت و سخت شده است. در گذشته بلوغ جسمی، جنسی و اجتماعی تقریبا در یک زمان اتفاق می افتاد ولی امروزه بلوغ اجتماعی شاید حتی بیشتر از یک دهه دیرتر از بلوغ جسمی و جنسی روی دهد. پیدا کردن شغل و شناسانده شدن در جامعه به عنوان سلولی مستقل سال ها زمان می برد. در این میان کیفیت ارتباتاطات و حل تعارضات و مشکلات تابع مهارت های زندگی است.

چرا مهارت های زندگی؟

 

برای اینکه این مهارت ها به ما کمک می کنند.
آگاهی بهتر و عمیق تری از افکار و احساساتمان داشته باشیم.
ارتباطات بیشتر و با کیفیت تری بسازیم.
شیوه تعامل خود را بهبود بخشیم.
استرس ها رابهتر کنترل کنیم.
اثر بخشی روابطمان را افزایش دهیم.
در کار و حرفه ارتقاء پیدا کنیم.
اعتماد به نفس و حرمت نفس بهتری داشته باشیم.
بیشتر احساس خوشبختی کنیم.
چنانچه طالب زندگی راحت تر و با کیفیت تری برای خود و خانواده تان هستید با دکتر افشاری تماس بگیرید. مشاوره فقط برای درمان مشکلات نیست. بهبود کیفیت زندگی نیز در مشاوره روی می دهد.

انواع مهارت های زندگی شامل ۱۰ مهارت اصلی و اساسی زندگی است که عبارتند از:
خودآگاهی
همدلی
ارتباط
روابط بین فرد
تصمیم گیری
حل مساله
تفکر خلاق
تفکر انتقادی
مقابله با هیجانات
مقابله با استرس

تعریف حل مسئله


این توانایی فرد را قادر می سازد تا به طور مؤثرتری مسائل زندگی را حل نماید. مسائل مهم زندگی چنانچه حل نشده باقی بمانند، استرس روانی ایجاد می کنند که به فشار جسمی و بیماری های روان تنی نیز منجر می شود.

 

اجزاء حل مسئله

 • تشخیص مشکلات علل و ارزیابی دقیق.
 • تقسیم مشکل به اجزای کوچکتر.
 • درخواست کمک.
 • مصالحه (برای حل تعارض).
 • آشنایی با مراکزی برای حل مشکلات.
 • تشخیص راه حل های مشترک.

متن انگیزشی

 

در دنیایی که رانندگی نیاز به دوره های تئوری و عملی و آزمون دارد چطور تفکر، حل مسئله، رابطه، همسرگزینی، ازدواج، فرزند پروری و… خدادادی در وجود همه ما نهادینه است. هر کاری و به هر روشی که هرفردی انجام می دهد بهترین در نظر گرفته می شود. صدالبته در حال پرداخت تاوان بسیاری از اشتباهات خود هستیم.
واقعیت این است که پیچیدگی های زندگی در صده های اخیر بسیار زیاد شده و تعامل ها سخت و سخت شده است. در گذشته بلوغ جسمی، جنسی و اجتماعی تقریبا در یک زمان اتفاق می افتاد ولی امروزه بلوغ اجتماعی شاید حتی بیشتر از یک دهه دیرتر از بلوغ جسمی و جنسی روی دهد. پیدا کردن شغل و شناسانده شدن در جامعه به عنوان سلولی مستقل سال ها زمان می برد. در این میان کیفیت ارتباتاطات و حل تعارضات و مشکلات تابع مهارت های زندگی است.

چرا مهارت های زندگی؟

 

برای اینکه این مهارت ها به ما کمک می کنند.
آگاهی بهتر و عمیق تری از افکار و احساساتمان داشته باشیم.
ارتباطات بیشتر و با کیفیت تری بسازیم.
شیوه تعامل خود را بهبود بخشیم.
استرس ها رابهتر کنترل کنیم.
اثر بخشی روابطمان را افزایش دهیم.
در کار و حرفه ارتقاء پیدا کنیم.
اعتماد به نفس و حرمت نفس بهتری داشته باشیم.
بیشتر احساس خوشبختی کنیم.
چنانچه طالب زندگی راحت تر و با کیفیت تری برای خود و خانواده تان هستید با دکتر افشاری تماس بگیرید. مشاوره فقط برای درمان مشکلات نیست. بهبود کیفیت زندگی نیز در مشاوره روی می دهد.

انواع مهارت های زندگی شامل ۱۰ مهارت اصلی و اساسی زندگی است که عبارتند از:
خودآگاهی
همدلی
ارتباط
روابط بین فرد
تصمیم گیری
حل مساله
تفکر خلاق
تفکر انتقادی
مقابله با هیجانات
مقابله با استرس

تعریف همدلی


فرد بتواند زندگی دیگران را حتی زمانی که در آن شرایط قرار ندارد درک کند. همدلی به فرد کمک می کند تا بتواند انسان های دیگر را حتی وقتی با آنها متفاوت است بپذیرد و به آنها احترام گذارد. همدلی روابط اجتماعی را بهبود می بخشد.

 

اجزاء همدلی

 • علاقه داشتن به دیگران.
 • تحمل افراد مختلف.
 • رفتار بین فردی همراه با پرخاشگری کمتر.
 • دوست داشتنی تر شدن (دوست یابی).
 • احترام قائل شدن برای دیگران.

همدلی

همدلی

متن انگیزشی

 

در دنیایی که رانندگی نیاز به دوره های تئوری و عملی و آزمون دارد چطور تفکر، حل مسئله، رابطه، همسرگزینی، ازدواج، فرزند پروری و… خدادادی در وجود همه ما نهادینه است. هر کاری و به هر روشی که هرفردی انجام می دهد بهترین در نظر گرفته می شود. صدالبته در حال پرداخت تاوان بسیاری از اشتباهات خود هستیم.
واقعیت این است که پیچیدگی های زندگی در صده های اخیر بسیار زیاد شده و تعامل ها سخت و سخت شده است. در گذشته بلوغ جسمی، جنسی و اجتماعی تقریبا در یک زمان اتفاق می افتاد ولی امروزه بلوغ اجتماعی شاید حتی بیشتر از یک دهه دیرتر از بلوغ جسمی و جنسی روی دهد. پیدا کردن شغل و شناسانده شدن در جامعه به عنوان سلولی مستقل سال ها زمان می برد. در این میان کیفیت ارتباتاطات و حل تعارضات و مشکلات تابع مهارت های زندگی است.

چرا مهارت های زندگی؟

 

برای اینکه این مهارت ها به ما کمک می کنند.
آگاهی بهتر و عمیق تری از افکار و احساساتمان داشته باشیم.
ارتباطات بیشتر و با کیفیت تری بسازیم.
شیوه تعامل خود را بهبود بخشیم.
استرس ها رابهتر کنترل کنیم.
اثر بخشی روابطمان را افزایش دهیم.
در کار و حرفه ارتقاء پیدا کنیم.
اعتماد به نفس و حرمت نفس بهتری داشته باشیم.
بیشتر احساس خوشبختی کنیم.
چنانچه طالب زندگی راحت تر و با کیفیت تری برای خود و خانواده تان هستید با دکتر افشاری تماس بگیرید. مشاوره فقط برای درمان مشکلات نیست. بهبود کیفیت زندگی نیز در مشاوره روی می دهد.

انواع مهارت های زندگی شامل ۱۰ مهارت اصلی و اساسی زندگی است که عبارتند از:
خودآگاهی
همدلی
ارتباط
روابط بین فرد
تصمیم گیری
حل مساله
تفکر خلاق
تفکر انتقادی
مقابله با هیجانات
مقابله با استرس

تعریف همدلی


فرد بتواند زندگی دیگران را حتی زمانی که در آن شرایط قرار ندارد درک کند. همدلی به فرد کمک می کند تا بتواند انسان های دیگر را حتی وقتی با آنها متفاوت است بپذیرد و به آنها احترام گذارد. همدلی روابط اجتماعی را بهبود می بخشد.

 

اجزاء همدلی

 • علاقه داشتن به دیگران.
 • تحمل افراد مختلف.
 • رفتار بین فردی همراه با پرخاشگری کمتر.
 • دوست داشتنی تر شدن (دوست یابی).
 • احترام قائل شدن برای دیگران.

ارتباط بین فردی

متن انگیزشی

 

در دنیایی که رانندگی نیاز به دوره های تئوری و عملی و آزمون دارد چطور تفکر، حل مسئله، رابطه، همسرگزینی، ازدواج، فرزند پروری و… خدادادی در وجود همه ما نهادینه است. هر کاری و به هر روشی که هرفردی انجام می دهد بهترین در نظر گرفته می شود. صدالبته در حال پرداخت تاوان بسیاری از اشتباهات خود هستیم.
واقعیت این است که پیچیدگی های زندگی در صده های اخیر بسیار زیاد شده و تعامل ها سخت و سخت شده است. در گذشته بلوغ جسمی، جنسی و اجتماعی تقریبا در یک زمان اتفاق می افتاد ولی امروزه بلوغ اجتماعی شاید حتی بیشتر از یک دهه دیرتر از بلوغ جسمی و جنسی روی دهد. پیدا کردن شغل و شناسانده شدن در جامعه به عنوان سلولی مستقل سال ها زمان می برد. در این میان کیفیت ارتباتاطات و حل تعارضات و مشکلات تابع مهارت های زندگی است.

چرا مهارت های زندگی؟

 

برای اینکه این مهارت ها به ما کمک می کنند.
آگاهی بهتر و عمیق تری از افکار و احساساتمان داشته باشیم.
ارتباطات بیشتر و با کیفیت تری بسازیم.
شیوه تعامل خود را بهبود بخشیم.
استرس ها رابهتر کنترل کنیم.
اثر بخشی روابطمان را افزایش دهیم.
در کار و حرفه ارتقاء پیدا کنیم.
اعتماد به نفس و حرمت نفس بهتری داشته باشیم.
بیشتر احساس خوشبختی کنیم.
چنانچه طالب زندگی راحت تر و با کیفیت تری برای خود و خانواده تان هستید با دکتر افشاری تماس بگیرید. مشاوره فقط برای درمان مشکلات نیست. بهبود کیفیت زندگی نیز در مشاوره روی می دهد.

انواع مهارت های زندگی شامل ۱۰ مهارت اصلی و اساسی زندگی است که عبارتند از:
خودآگاهی
همدلی
ارتباط
روابط بین فرد
تصمیم گیری
حل مساله
تفکر خلاق
تفکر انتقادی
مقابله با هیجانات
مقابله با استرس

تعریف ارتباط بین فردی


این توانایی به ایجاد روابط بین فردی مثبت و مؤثر فرد با انسان های دیگر کمک می کند. یکی از این موارد توانایی ایجاد روابط دوستانه است که در سلامت روانی و اجتماعی و روابط گرم خانوادگی نقش مهمی دارد. این توانایی به فرد کمک می کند تا به نحو مؤثرتری در مورد مسائل تصمیم گیری نماید. بویژه اگر کودکان و نوجوانان بتوانند فعالانه در مورد اعمالشان تصمیم گیری کنند، جوانب مختلف انتخاب را بررسی و پیامد هر انتخاب را ارزیابی کنند، مسلما در سطوح بالاتر بهداشت روانی قرار خواهند گرفت.

 

اجزاء ارتباط بین فردی


 • همکاری و مشارکت.
 • اعتماد به گروه.
 • تشخیص مرزهای بین فردی مناسب.
 • دوست یابی.
 • شروع و خاتمه ارتباطات.

متن انگیزشی

 

در دنیایی که رانندگی نیاز به دوره های تئوری و عملی و آزمون دارد چطور تفکر، حل مسئله، رابطه، همسرگزینی، ازدواج، فرزند پروری و… خدادادی در وجود همه ما نهادینه است. هر کاری و به هر روشی که هرفردی انجام می دهد بهترین در نظر گرفته می شود. صدالبته در حال پرداخت تاوان بسیاری از اشتباهات خود هستیم.
واقعیت این است که پیچیدگی های زندگی در صده های اخیر بسیار زیاد شده و تعامل ها سخت و سخت شده است. در گذشته بلوغ جسمی، جنسی و اجتماعی تقریبا در یک زمان اتفاق می افتاد ولی امروزه بلوغ اجتماعی شاید حتی بیشتر از یک دهه دیرتر از بلوغ جسمی و جنسی روی دهد. پیدا کردن شغل و شناسانده شدن در جامعه به عنوان سلولی مستقل سال ها زمان می برد. در این میان کیفیت ارتباتاطات و حل تعارضات و مشکلات تابع مهارت های زندگی است.

چرا مهارت های زندگی؟

 

برای اینکه این مهارت ها به ما کمک می کنند.
آگاهی بهتر و عمیق تری از افکار و احساساتمان داشته باشیم.
ارتباطات بیشتر و با کیفیت تری بسازیم.
شیوه تعامل خود را بهبود بخشیم.
استرس ها رابهتر کنترل کنیم.
اثر بخشی روابطمان را افزایش دهیم.
در کار و حرفه ارتقاء پیدا کنیم.
اعتماد به نفس و حرمت نفس بهتری داشته باشیم.
بیشتر احساس خوشبختی کنیم.
چنانچه طالب زندگی راحت تر و با کیفیت تری برای خود و خانواده تان هستید با دکتر افشاری تماس بگیرید. مشاوره فقط برای درمان مشکلات نیست. بهبود کیفیت زندگی نیز در مشاوره روی می دهد.

انواع مهارت های زندگی شامل ۱۰ مهارت اصلی و اساسی زندگی است که عبارتند از:
خودآگاهی
همدلی
ارتباط
روابط بین فرد
تصمیم گیری
حل مساله
تفکر خلاق
تفکر انتقادی
مقابله با هیجانات
مقابله با استرس

تعریف ارتباط موثر


این توانایی به فرد کمک می کند تا بتواند به صورت کلامی و غیر کلامی و مناسب با فرهنگ جامعه و موقعیت، خود را بیان کند. بدین معنی که فرد بتواند نظرها، عقاید، خواسته ها، نیازها و هیجان های خود را ابراز و به هنگام نیاز از دیگران درخواست کمک و راهنمایی نماید. مهارت تقاضای کمک و راهنمایی از دیگران، در مواقع ضروری، از عوامل مهم یک رابطه سالم است.

 

اجزاء ارتباط موثر

 • ارتباط کلامی و غیرکلامی موثر
 • ابراز وجود
 • مذاکره
 • امتناع
 • غلبه بر خجالت
 • گوش دادن

ارتباط موثر

ارتباط موثر

متن انگیزشی

 

در دنیایی که رانندگی نیاز به دوره های تئوری و عملی و آزمون دارد چطور تفکر، حل مسئله، رابطه، همسرگزینی، ازدواج، فرزند پروری و… خدادادی در وجود همه ما نهادینه است. هر کاری و به هر روشی که هرفردی انجام می دهد بهترین در نظر گرفته می شود. صدالبته در حال پرداخت تاوان بسیاری از اشتباهات خود هستیم.
واقعیت این است که پیچیدگی های زندگی در صده های اخیر بسیار زیاد شده و تعامل ها سخت و سخت شده است. در گذشته بلوغ جسمی، جنسی و اجتماعی تقریبا در یک زمان اتفاق می افتاد ولی امروزه بلوغ اجتماعی شاید حتی بیشتر از یک دهه دیرتر از بلوغ جسمی و جنسی روی دهد. پیدا کردن شغل و شناسانده شدن در جامعه به عنوان سلولی مستقل سال ها زمان می برد. در این میان کیفیت ارتباتاطات و حل تعارضات و مشکلات تابع مهارت های زندگی است.

چرا مهارت های زندگی؟

 

برای اینکه این مهارت ها به ما کمک می کنند.
آگاهی بهتر و عمیق تری از افکار و احساساتمان داشته باشیم.
ارتباطات بیشتر و با کیفیت تری بسازیم.
شیوه تعامل خود را بهبود بخشیم.
استرس ها رابهتر کنترل کنیم.
اثر بخشی روابطمان را افزایش دهیم.
در کار و حرفه ارتقاء پیدا کنیم.
اعتماد به نفس و حرمت نفس بهتری داشته باشیم.
بیشتر احساس خوشبختی کنیم.
چنانچه طالب زندگی راحت تر و با کیفیت تری برای خود و خانواده تان هستید با دکتر افشاری تماس بگیرید. مشاوره فقط برای درمان مشکلات نیست. بهبود کیفیت زندگی نیز در مشاوره روی می دهد.

انواع مهارت های زندگی شامل ۱۰ مهارت اصلی و اساسی زندگی است که عبارتند از:
خودآگاهی
همدلی
ارتباط
روابط بین فرد
تصمیم گیری
حل مساله
تفکر خلاق
تفکر انتقادی
مقابله با هیجانات
مقابله با استرس

تعریف ارتباط موثر


این توانایی به فرد کمک می کند تا بتواند به صورت کلامی و غیر کلامی و مناسب با فرهنگ جامعه و موقعیت، خود را بیان کند. بدین معنی که فرد بتواند نظرها، عقاید، خواسته ها، نیازها و هیجان های خود را ابراز و به هنگام نیاز از دیگران درخواست کمک و راهنمایی نماید. مهارت تقاضای کمک و راهنمایی از دیگران، در مواقع ضروری، از عوامل مهم یک رابطه سالم است.

 

اجزاء ارتباط موثر

 • ارتباط کلامی و غیرکلامی موثر
 • ابراز وجود
 • مذاکره
 • امتناع
 • غلبه بر خجالت
 • گوش دادن

مهارت های فرزند پروری

متن انگیزشی

 

تعلیم و تربیت کودک و تعامل با نوجوانان قطعا و بدون هیچ تردیدی نیازبه آموزش دارد. علیرغم اینکه تقریباً همه والدین تلاششان در راستای تربیت فرزند با آینده ای بهتر ستودنی است اما کمتر به فراگیری مهارت های لازم توجه شده است. هرچند که اقبال عمومی به آن در حال افزایش است.
اگر با کودک خود قهر می کنید، گاهی به او گفته اید او را ترک خواهید کرد، به او می گویید برای انجام کاری “تو را دوست ندارم”، از بازی با او لذت نمی برید، بسیاری از اوقات به او اصرار می کنید غذا بخورد، دستور های انتزاعی مانند اینکه کودک خوبی باش! به او می دهید، لباس های مناسب هر مجلس و محفل را خودتان برایش انتخاب می کنید، برای ادب بیشتر سلام کردن را مدام یادآری می کنید، قبل بیرون رفتن اصرار دارید به دستشویی برود، درس او از همه چیز مهمتر است و….
با نوجوانتان تعامل خوبی ندارید، نصیحت را راهکار اصلاح او می دانید، مقایسه می کنید، با آرامش به صحبت های او گوش نمی کنید، بسیلری از حرف هایش را به شما نمی گوید، از طریق دوستان او را چک می کنید، شک دارید ماری جوانا یا سایر مواد استفاده می کند و….
پس بدانید چند ساعت مشاوره می تواند اثرات بسیار مهمی در آینده فرزندتان داشته باشد. مشاوره را به تاخیر نیندازید و هرچه زودتر با دکتر افشاری تماس بگیرید. او با تجارب نزدیک به دو دهه در این زمینه می تواند یار و همراه شما باشد.

فرزند پروری و اصول آن


فرزندپروری مجموعه ی دانش و مهارت های تربیت کودکان به روشی سازنده و غیر مخرب است، راهی برای این که توانایی ها و مهارت های آنان را رشد دهیم و مشکلات رفتاریشان را اداره کنیم. بنابر این هدف اصلی از تربیت کودکان، بار آوردن افرادی مستقل، توانمند، مسئول و با اعتماد به نفس است که از رشد اخلاقی و اجتماعی مناسب برخوردار می باشند.
انضباط قاطع را برای کودکانمان انجام دهیم اما قبل از آن باید محیطی امن و خوشایند را برای رشد و شکوفایی کودک فراهم کنیم، مکانی دور از خطر و همراه با رسیدگی و نظارت ما، این یعنی هر لحظه بدانیم او کجاست، چه میکند،ودر کنار کیست. در عین حال این محیط باید برای کودک جالب و آموزنده هم باشد و به تعامل او برای ارتباط با دیگران پاسخ مناسب بدهد مثل وقتی که فرزندمان سئوالی میپرسد، کمک می خواهد، توجه میطلبد، یا نیاز به نصیحت و توصیه دارد.
انظباط قاطع: یعنی وقتی کودک رفتار نادرستی انجام میدهد مصمم رفتار کنیم، ثبات عمل داشته باشیم، به سرعت در برابر رفتارش پاسخ نشان بدهیم، و به او بیاموزیم بهتر رفتار کند.

انواع سبک های فرزند پروری


 • سبک مستبد: بعضی از والدین در تعامل با نوجوان خود فقط مانند نگهبان و مراقب عمل می کنند. این به معنای اجازه ندادن به نوجوان برای شرکت در هر گونه فعالیت یا گردهمایی است که خود والدین بر آنها نظارت نمی کنند.

نتیجه ی این شیوه ی فرزند پروری:

 • والدین حساسیت کمی در مقابل فشار وارده بر نوجوانان نشان می دهند.
 • نوجوانانی که در این خانواده ها رشد پیدا می کنند، مستقل و تصمیم گیرنده نیستند.
 • والدین به زودی ارتباط خوب خود را با نوجوان خود از دست می دهند.
 • نوجوان پنهان کاری می کند و از بیان افکار، احساسات، و انگیزه های خود امتناع می کند، چون ارائه هرگونه اطلاعاتی ممکن است منجر تنبیه شدید شود.
 • فرزندان این خانواده ها در دوران رشد و در بزرگسالی با مشکلات متعددی از جمله افسردگی، مشکلات رفتاری، عزت نفس ضعیف، مهارت های اجتماعی ضعیف مواجهه می شوند و به همین دلیل انزوا و گوشه گیری، ضعف در هدف گزینی، ضعف در تصمیم گیری، اضطراب بالا، فقدان کنجکاوی، وابستگی به والدین، ظرفیت کم و واکنش نامناسب در مقابل ناکامی )مثلا در دختران تسلیم و در پسران خصومت (دیده می شود.
 • سبک سهل گیر: این والدین بیش از حد لازم آسان می گیرند. آن ها باور دارند که نوجوانان می توانند برای هر چیزی تصمیم بگیرند. این والدین اغلب می گویند: زمانی که بچه بودم چنین و چنان می کردم و هیچ صدمه ای از آن ها ندیدم.

نتیجه ی این شیوه ی فرزند پروری:

 • با ورود این نوجوانان به جامعه، آنها قادر به انجام وظایف خود نخواهند بود و دچار سرخوردگی و ناکامی می شوند.
 • اغلب در فهم پیامدهای رفتارهای خود ضعیف هستند، موفقیت های تحصیلی اندکی دارند، و مشکلات رفتاری و پرخاشگری در آنان شایع است.
 • این نوجوانان در زندگی بزرگسالی خود با شکست و ناکامی های مکرر روبه رو می شوند.
 • تحمل این نوجوانان بسیار کم است و سریع در مواجهه با چالش های زندگی، برخوردهای تند و نادرست نشان می دهند.
 • این نوجوانان بیشتر احتمال دارد که دچار اختلال سلوک، بزهکاری، رفتارهای ضداجتماعی و مصرف مواد شوند.
 • سبک بی تفاوت: والدین بی تفاوت از فرزندان غافل و جدا هستند و کاری به کار آنها ندارند. این والدین در هر دو محور محبت و انضباط نقص دارند، به فرزندان توجه کافی ندارند و انتظارات روشنی نیز از آنها در خانواده وجود ندارد. بالاترین آمار مربوط به مشکلات رفتاری از جمله مصرف مواد مربوط به خانواده های بی تفاوت است.

نتیجه ی این شیوه ی فرزند پروری:

 • احساس طرد شدن
 • پرخاشگری
 • نافرمانی
 • رفتارهای ضد اجتماعی
 • ضعف یا فقدان دلبستگی ایمن
 • عدم پیروی و اطاعت از استانداردها
 • ضعف مهارت های هیجانی، شناختی و اجتماعی
 • همراه شدن و پیوستن به گروه ها و باندهای ضداجتماعی
 • سبک متعادل: تربیت متعادل توسط بسیاری از صاحب نظران به عنوان موثرترین شیوه تربیت مورد توجه قرار گرفته است. پدر و مادر متعادل دارای دانش، با محبت و موثر هستند، بدون این که بیش از حد خشن و یا بی قید باشند. مسائل را روشن بیان می کنند، با نوجوان خود یک گفتگوی محترمانه دوجانبه دارند، برای محدودیت ها دلیل می آورند، به دنبال فرصت هایی هستند که نوجوانشان تصمیم گیری مناسب و امن را تمرین کنند و این والدین زمانی که بحث با نوجوان بالا بگیرد، توانایى کنترل احساس و واکنش خود را دارند.

نتیجه ی این شیوه ی فرزند پروری:

 • نوجوان احساس پذیرفته شدن دارد.
 • نوجوان زندگی خود را کنترل می کند.
 • دیدگاه ها و شخصیت آن ها می تواند آزادانه رشد کند.
اصول فرزند پروری

 • ارتباط خوبی با فرزندمان برقرار سازیم و آن را حفظ نماییم.
 • در زندگی و فعالیت هاى فرزندمان شرکت داشته باشیم.
 • قانون های روشن و صریح بگذاریم و عواقب عدم رعایت قانون را تعیین کنیم.
 • بر فرزندانمان نظارت داشته باشیم.
 • انتخاب دوستان خوب و چگونگی تعامل مناسب با آنان را به فرزندان خود آموزش دهیم.
 • الگوی مناسبی برای فرزندان خود باشیم.
اصول آموزش انتخاب درست دوستان توسط نوجوان و نظارت والدین به دوستان

 • نقش دوستان به عنوان پدر و مادر هیچ گاه نباید فرزندمان را از دوستی با نوجوانان دیگر برحذر داریم، چنین خواسته ای بر خلاف قواعد منطقی رشد نوجوانی است .آنان برای رشد مهارت های اجتماعی و بین فردی خود به رابطه با دوستان نیاز دارند.
 • نقش والدین در غلبه بر فشار دوستان هر نوجوان باید یاد بگیرد در حالی که ارزش ها و هویت خود را حفظ می کند خود را برای کار گروهی نیز هماهنگ سازد. وقتی با کمک به فرزند خود، اعتماد به نفس و امنیت او را افزایش می دهید، او را برای غلبه بر فشارهای ناشی از گروه تجهیز می کنید.
 • آموزش نه گفتن به نوجوان نوجوانان می توانند یاد بگیرند در مقابل پیشنهاد دیگران مقاومت کرده و از پذیرش تقاضایشان امتناع نمایند. نکته ای که باید به آن آگاه باشیم آن است که تاثیر جمع دوستان همیشه به دلیل ضعف در توانایی نه گفتن نیست. بسیاری اوقات نوجوان بدون پیشنهاد یا اصرار دوستان خود برای هماهنگ یا هم رنگ شدن با دیگران شروع به سیگار کشیدن یا مصرف مواد می کند.
 • با دوستان فرزندانمان رابطه داشته باشیم.
 • با والدین دوستان فرزندانمان آشنا شویم.
 • بر مهمانى هاى دوستانه نوجوانان نظارت داشته باشیم.
 • مهارت تصمیم گیری را به فرزندانمان آموزش دهیم.

بیایید یکدیگر را بهتر بشناسیم.

 

بیایید یکدیگر را بهتر بشناسیم.