Select Page

هم وابستگی

متن انگیزشی

 

آیا در خانه فرد معتاد دارید؟ آیا از یک طرف از اعتیاد وی خسته شده اید و حداکثر تلاش برای بهبودی وی می کنید و از طرف دیگر به رفع نیاز های وی یا پوشاندن خطاهای او می پردازید؟ نگران هستید که اگر حمایت نکنید اوضاع وی بدتر می شود؟ و ممکن است معتاد خیابانی شود یا نزد آشنایان و فامیل آبرو ریزی کند؟
علایم فوق علایم هم وابستگی است. هم وابستگی از یک طرف فشار زیادی روی اعضای خانواده می آورد و از سوی دیگر اعتیاد فرد مصرف کننده به پیشرفت خود ادامه می دهد.
اگر اینچنین است شما نیاز به مشاوره دارید. بایستی ارتباط و رفتار مناسب و موثر را با فرد مصرف کننده برقرار کنید. بدین صورت به خود و وی کمک خواهید کرد.

تعریف هم وابستگی


این اصطلاح در مورد اعضای خانواده ی فرد سوء مصرف مواد بکار می رود که تحت تاثیر رفتار وی قرار دارند یا بر رفتار سوء مصرف مواد وی تاثیر می گذراند. و با اصطلاح حمایتگر پنهانی ارتباط دارد. حمایتگر پنهانی به کسی گفته می شود که رفتار اعتیادی فرد معتاد را تسهیل می کند (مثلا از طریق تهیه مستقیم مواد یا قراردادن پول در اختیار وی برای خرید مواد).

هم وابستگی

متن انگیزشی

 

آیا در خانه فرد معتاد دارید؟ آیا از یک طرف از اعتیاد وی خسته شده اید و حداکثر تلاش برای بهبودی وی می کنید و از طرف دیگر به رفع نیاز های وی یا پوشاندن خطاهای او می پردازید؟ نگران هستید که اگر حمایت نکنید اوضاع وی بدتر می شود؟ و ممکن است معتاد خیابانی شود یا نزد آشنایان و فامیل آبرو ریزی کند؟
علایم فوق علایم هم وابستگی است. هم وابستگی از یک طرف فشار زیادی روی اعضای خانواده می آورد و از سوی دیگر اعتیاد فرد مصرف کننده به پیشرفت خود ادامه می دهد.
اگر اینچنین است شما نیاز به مشاوره دارید. بایستی ارتباط و رفتار مناسب و موثر را با فرد مصرف کننده برقرار کنید. بدین صورت به خود و وی کمک خواهید کرد.

تعریف هم وابستگی


این اصطلاح در مورد اعضای خانواده ی فرد سوء مصرف مواد بکار می رود که تحت تاثیر رفتار وی قرار دارند یا بر رفتار سوء مصرف مواد وی تاثیر می گذراند. و با اصطلاح حمایتگر پنهانی ارتباط دارد. حمایتگر پنهانی به کسی گفته می شود که رفتار اعتیادی فرد معتاد را تسهیل می کند (مثلا از طریق تهیه مستقیم مواد یا قراردادن پول در اختیار وی برای خرید مواد).

بیایید یکدیگر را بهتر بشناسیم.

 

بیایید یکدیگر را بهتر بشناسیم.